Regulamin serwisu gdsofferdesigner.com

 

Definicje

  • Serwis - strona internetowa GDS Offer Designer dostępna pod adresem www.gdsofferdesigner.com
  • Administrator - osoba zarządzająca Serwisem i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem
  • Oferta - wygenerowany przez Serwis materiał na podstawie treści podanej przez Użytkownika w oknie tworzenia ofert
  • Szablon - schemat oferty dostępny przy generowaniu ofert
  • Użytkownik - każda osoba, która uzyskała dostęp do Serwisu, poprzez rejestrację w Serwisie
  • IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci
  • Cookies – pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu
  • AntCom Software – właściciel Serwisu rozumiany jako AntCom Andrzej Tomaszewski, z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 21 lok. 2005

I. Postanowienia ogólne

1. GDS Offer Designer (zwany dalej Serwisem) to strona internetowa, która pozwala tworzyć oferty sprzedaży biletów lotniczych, na podstawie informacji dostępnych w systemach typu GDS.
2. Działanie Serwisu oparte jest na przetwarzaniu treści przekazywanych przez Użytkownika w celu wygenerowania Oferty.
3. Serwis nie prowadzi sprzedaży biletów lotniczych. Jest jedynie narzędziem, które pozwala usprawnić przygotowywanie ofert sprzedażowych.
4. Oferty wygenerowane przez GDS Offer Designer mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych cen w systemach rezerwacyjnych. Treści prezentowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące.
5. Administratorzy i właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników.
6. Regulamin określa warunki, na jakich Serwis umożliwia Użytkownikowi dostęp do swych zasobów
7. Administratorzy i właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść wygenerowanych ofert.
8. Administratorzy i właściciele Serwisu nie gwarantują poprawności wygenerowanych ofert tworzonych przez GDS Offer Designer.
9. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do porównania wygenerowanej oferty z danymi źródłowymi, z których użytkownik korzystał w celu wygenerowania treści oferty.

II. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
2. Korzystanie z Serwisu, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
3. Do aktywnego korzystania z Serwisu, a w szczególności do generowania ofert lotów wymagana jest rejestracja. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz nazwy firmy którą reprezentuje. Niezbędne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacja regulaminu Serwisu. Na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma wiadomość z informacjami o akceptacji zgłoszenia oraz danymi do pierwszego logowania.
4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet.
5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
6. Nie jest dozwolone korzystanie z jednego loginu i hasła przez więcej niż jednego użytkownika
7. Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub w przypadku korzystania z Serwisu w sposób nieuprawniony.
8. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
9. Administratorzy i właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania opłat do usług, które są udostępnione bezpłatnie oraz do funkcji i usług udostępnionych w Serwisie w przyszłości lub których działanie zostało zmodyfikowane lub usprawnione.
10. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia dostępu do części opcji bez podania przyczyny.
11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratorów i właścicieli Serwisu wiadomości elektronicznych związanych z obsługą i działalnością Serwisu. Wiadomości te będą wysyłane do użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji.
12. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratorów i właścicieli Serwisu informacji o aktualnych ofertach firmy Antcom Software oraz jej Partnerów. Zmiana ustawień zgody marketingowej jest możliwa na profilu Użytkownika po jego zalogowaniu.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z korzystaniem z Serwisu, AntCom Software może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków AntCom Software wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez AntCom Software nie powinna korzystać z Serwisu.
3. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest AntCom Software. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. W zakresie w jakim w ramach korzystania z Serwisu zbierane są i przetwarzane inne dane osobowe, niż określone powyżej, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podane są na właściwych stronach lub zakładkach Serwisu.

IV. Treści

1. Treści zamieszczane przez w Serwisie są dostępne w języku polskim. Ponadto mogą być również dostępne w językach obcych.
2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują AntCom Software lub podmiotom współpracującym. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
4. AntCom Software jest uprawniony do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści bez konieczności informowania o nich Użytkownika.
5. W Serwisie wyświetlane są reklamy od dostawców zewnętrznych. Informacje o tym jakie dane są gromadzone i wykorzystywane w związku z tym są dostępne w Polityce Prywatności

V. Procedura reklamacyjna

1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji w formie mailowej. Reklamację należy kierować mailowo na adres email: office@gdsofferdesigner.com
2. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez AntCom Software
3. Do terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu wystąpienia przez AntCom Software do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji AntCom Software poinformuje Użytkownika wiadomością poczty elektronicznej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
4. O zmianach Regulaminu AntCom Software informuje mailowo oraz po zalogowaniu na koncie użytkownika.

Pobierz regulamin w pdf


GDS Offer Designer by KmS-AntCom-Absortis, © 2016 Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies